HMS

Roar Wilhelmsen arbeider målrettet for at bestemmelser vedrørende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten oppfylles fullstendig. Enhver som arbeider for bedriften, eller benytter våre tjenester skal være trygg på at gjeldende lovgivning etterleves.

Meld HMS-avvik / skade

HMS-arbeid hos Roar Wilhelmsen AS

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en samlebetegnelse på arbeid med helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for ansatte og brukere. Tilrettelegging for HMS skal forebygge skader og miljøforstyrrelser, sikre virksomheters ansatte et sunt arbeidsmiljø, og sikre beboere og brukere av bygg og anlegg et godt ute- og innemiljø.

Plan- og bygningsloven påbyr å ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet under myndighetenes planlegging av arealbruk, ved tillatelser til byggearbeid og i tekniske krav til nybygg, anlegg og andre tiltak.

Alle virksomheter skal arbeide systematisk med HMS i henhold til Forskrift om Systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter Internkontrollforskriften) eller Rammeforskriften (petroleumsvirksomheten).

For HMS på bygge- og anleggsplasser gjelder byggherreforskriften som er fastsatt med hjemmel i arbeidsmiljøloven. I denne forskriften brukes betegnelsen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø med forkortelsen SHA.

For offentlige anskaffelser over kr 100.000,- eksklusive merverdiavgift, skal tilbyderne inngi en skriftlig og underskrevet HMS egenerklæring der de skal bekrefte at de vil følge HMS-reglene.

Målsettingen for HMS-arbeidet til Roar Wilhelmsen

Gjennom systematisk arbeid for å bedre sikkerheten på arbeidsplassene bruker Roar Wilhelmsen store ressurser for å nå målene. De overordnede målene er:

 • Ingen fravær/ skader på personell
 • Ingen sykefravær relatert til arbeidsmiljø
 • Ingen forurensning av det ytre miljø
 • Ingen skader på kjøretøy og annet materiell

Virkemidlene for å klare dette er:

 • Roar Wilhelmsen jobber i alle ledd i for å nå målene
 • Kursing av personell
 • God planlegging av jobbene
 • Sikker Jobb Analyse (SJA) på alle risikojobber
 • Dokumentasjon på tunge løfteoppdrag
 • Arbeidsmanualer for større prosjekter
 • Sosiale tiltak

Kvalitetstenking

Roar Wilhelmsen skal ha kvalitetstenking i alle ledd og våre oppdrag skal alltid gjennomføres med høyeste grad av sikkerhet og kvalitet. På alle nivåer i organisasjonen, skal det arbeides etter følgende prinsipp: Først HMS – deretter drift og økonomi. Vår overordnede målsetning er at det ikke skal skje uhell eller forekomme skader på mennesker, materiell eller miljø. Selskapet skal arbeide med kontinuerlig forbedring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Vår viktigste ressurs er våre ansatte og vi ønsker at hver medarbeider skal kjenne seg betydningsfull. Medarbeideres erfaring og kompetanse er viktige kvalitets- og sikkerhetsfaktorer for tjenestene vi utfører.

HMS i praksis

 • Fallsikringsutstyr er påkrevd ved arbeid i høyden.
 • Visuell kontroll av løfteutstyr er en del av operatørens daglige rutiner.
 • Sikkerhetsopplæring på vei er viktig.
 • Sikker jobbanalyse er en viktig del av jobben ute på byggeplassen.

Les mer på HMS og Regelhjelp